Regulamin Cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej

w Lubieniu

§1

 1. Nadzór nad cmentarzem sprawowany jest przez Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja w Lubieniu, zwanego dalej Administratorem Cmentarza.

 2. Wszelkie sprawy należy załatwiać w dni powszednie bezpośrednio po Mszy świętej, lub w uzgodnionym wcześniej terminie, lecz nie później niż trzy dni robocze przed rozpoczęciem prac.

§2

 1. Cmentarz czynny jest w okresie od l kwietnia do 30 września w godz. 7°° - 22°°, a w okresie od l października do 31 marca w godz. 8°° - 20°° (nie dotyczy 31 października, l i 2 listopada).

 2. Proboszcz Parafii nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§3

 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

 2. Cmentarz jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy, zadumy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

 3. Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

 2. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

 3. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

 4. ustawiania ławek, płotów, lampionów, dekoracji itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

 5. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób,

 6. przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,

 7. działalności handlowej i umieszczania reklam,

 8. wprowadzania zwierząt,

 9. sadzenia i wycinania drzew i krzewów bez uzgodnienia,

 10. wjazdu na cmentarz (za wyjątkiem pojazdów związanych z funkcjonowaniem cmentarza lub przeprowadzaniem pogrzebu oraz samochodów policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, prokuratury, sądu, straży miejskiej i inspekcji sanitarnej),

 11. konsumpcji, spożywania alkoholu, palenia papierosów,

 12. używania wyrażeń niecenzuralnych.

§4

1. Rodzaj i usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.

a/ grób dziecięcy do 6 lat: 1.2m x 0.6m; odstępy 0.3m,

b/ pojedyńczy: 2.0m x 1.0m; odstępy 0.5m,

c/ rodzinny: 2.3m x 1.3m; odstępy 0.5m.

2. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Po tym czasie Administrator Cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.

3. Opłatę/ofiarę za miejsce grzebalne wnosi się na okres 20 lat. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty.

4. Na cmentarzu stosuje się opłaty/ofiary na funkcjonowanie cmentarza:

a/ za miejsce grzebalne (zależnie od wielkości grobu),

b/ za pozwolenie na wykonywanie prac remontowo - budowlanych (do 10 % wartości inwestycji).

§5

 1. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia u Administratora Cmentarza oraz uzyskania pisemnego zezwolenia na ich wykonanie i podpisania stosownego oświadczenia.

 2. Zezwolenie i wiadczenie stanowią załączniki nr l i 2 do Regulaminu Cmentarza i stanowią jego integralną część.

 3. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich oraz budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

 4. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu.

 5. Wykonawcom zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników na cmentarzu. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2001r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) należy wywieźć z terenu cmentarza i zapewnić odzysk lub przekazać do składowania w uprawnionym do tego miejscu.

 6. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku jego działań.

 7. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z nabożeństwami.

 8. Wykonawca przystąpienie i zakończenie prac winien zgłosić u Administratora Cmentarza osobiście lub wyjątkowo telefonicznie.

 9. Wykonawca za wjazd na teren cmentarza uiszcza opłatę na funkcjonowanie cmentarza.

§6

W przypadku nie zastosowania się do niniejszego Regulaminu Cmentarza, Administrator zastrzega sobie prawo przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem i obciążenie kosztami założyciela grobu, dysponenta lub wykonawcy.

§7

W sprawach nie uregulowanych tym Regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U.Nr 23 poz. 295 z 2000 r. zpóźn. zm.); oraz art. 2 i 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 29, poz. 1542 z póżn. zm.), także art. 8 ust. 3, art. 23 i 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dn. 28 lipca 1993 r. (Dz.U.Nr 51, poz.318)

Lubień, dn. 12 października 2014 r.